รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us


อบรมเรื่องโรคเอดส์ [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 29 


ลานกระบือเมือองสุขภาพ [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 46 


กีฬาผูู้สูงอายุ 62 [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
 <<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 69 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 159 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรา [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 247 
งประกาศใช้แผนการจะดหาพัสดุ ผด 2 (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใ [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 237 
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 272 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะ [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 229 
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 24 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 361 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 242 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 294 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) [ 13 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในก [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 18 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 26 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 159 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรา [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 247 
งประกาศใช้แผนการจะดหาพัสดุ ผด 2 (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใ [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 237 
 วัดแก้วสุริย์ฉาย  


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหารพื้นบ้าน)  

 
 
ทิ้งขยะไม่ได้ (18 เม.ย. 2561)    อ่าน 1068  ตอบ 4  
ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (8 มิ.ย. 2560)    อ่าน 839  ตอบ 6  
ขอร้องอย่าเผาถ่าน (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 715  ตอบ 4  
 

 
 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 818 1-แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 818 2-แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 817 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 096 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรมยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมรณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่น 30 และรุ่นที่ 38 พร้อมกำหนดการเปิด-ปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน [ 18 ก.พ. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 800 1-ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 800 2-ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว798 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 730 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 733 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทาากรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และขแความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 730 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 732 หารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 731 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 413 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 715 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 718 1-แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 718 2-แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 717 1-การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 717 2-การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 719 1-การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน [ 12 ก.พ. 2562 ]   
 

 


ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท [ 12 ต.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถน [ 10 ก.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถน [ 26 มิ.ย. 2561 ]โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 13 ชุมชนย่อยโน [ 19 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล [ 13 มิ.ย. 2561 ]

 
 
 
  คุณอยากให้ทต.ลานกระบือ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555