รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
 
สรุปสาระสำคัญ ของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
การเขียนหนังสือราชการ [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
องค์กรแหง่การเรียนรู้(Learning Organization) [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555