รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 


นายธำรงค์ จันคง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
 


ว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ
รองนายกเทศมนตรีฯ


นายมงคล ขันเทียน
รองนายกเทศมนตรีฯ
 


นายไพบูลย์ การะเกษ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายวิเชียร เรืองวงษ์
ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
 


นายละม่อม เกษแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555