รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 <<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 108 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 188 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรา [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 285 
งประกาศใช้แผนการจะดหาพัสดุ ผด 2 (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใ [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 272 
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 289 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะ [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 254 
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 24 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 386 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 274 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 327 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และการก [ 11 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ.2561-2564) เพิ่ [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) [ 13 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 38 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในก [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 45 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 188 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรา [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 285 
งประกาศใช้แผนการจะดหาพัสดุ ผด 2 (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใ [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 272 
 วัดแก้วสุริย์ฉาย  


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหารพื้นบ้าน)  

 
 
ทิ้งขยะไม่ได้ (18 เม.ย. 2561)    อ่าน 1124  ตอบ 4  
ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (8 มิ.ย. 2560)    อ่าน 866  ตอบ 6  
ขอร้องอย่าเผาถ่าน (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 737  ตอบ 4  
 

 
กพ 0023.3/ว 1893 การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 22 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1878 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันดรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 22 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว1880 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.2/ว 1856 กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 1850 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ฯ [ 21 มี.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว1840 แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินวงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ปวดเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก [ 20 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1841 ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1838 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ ฯ [ 20 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1816 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1817 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ฯ [ 19 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1818 แนวทางการปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว138 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 138 [ 19 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.5/ว137 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง [ 19 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1783 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ [ 18 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1780 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1781 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1782 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1779 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1778 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน [ 18 มี.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 1692 การเปลี่ยนแปลงการรวมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 

 


ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท [ 12 ต.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถน [ 10 ก.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถน [ 26 มิ.ย. 2561 ]โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 13 ชุมชนย่อยโน [ 19 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล [ 13 มิ.ย. 2561 ]

 
 
 
  ขอสอบถามความคิดเห็นการจัดงานประเพณีแห่พระด้วยเกวียน 16 เมษายน 2561
  เห็นด้วยจัดงานแห่พระด้วยเกวียนเฉพาะในพื้นที่วัด
  เห็นด้วยจัดงานแห่พระด้วยเกวียนตามถนนเส้นหลัก
  กรณีมีความคิดเห็นอื่นๆสามารถแสดงความคิดเห็นในกระทู้ ถาม-ตอบ
 
 

เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555