หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีพอสมควร ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลาย คือมีทั้งการค้าขาย การเกษตร การอุตสาหกรรมขนาดย่อม และมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติและถ่ายทอดให้แก่ ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเทศบาล นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดสำคัญได้แก่
วัดแก้วสุริย์ฉาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลานกระบือ
 
 
 
 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ จำนวน 1 แห่ง
มีคลินิกแพทย์และพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง
 
 
 
 
  ในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือมีสนามกีฬา ดังนี้
สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 6 แห่ง
สนามฟุตบอล จำนวน 4 แห่ง
สนามตระกร้อ จำนวน 4 แห่ง
สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน 4 แห่ง
สนามฟุตซอล จำนวน 1 แห่ง
สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
สนามเด็กเล่น จำนวน 9 แห่ง
 
 
 
เทศบาลตำบลลานกระบือ มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
  สถานศึกษาของรัฐ จำนวน 3 แห่ง คือ
  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
  โรงเรียนลานกระบือวิทยา
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 1 แห่ง
  สถานศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
 
 
 
 
ประเพณีงานวันปีใหม่ เดือนมกราคมของทุกปี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและการเผา ข้าวหลาม
ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี จัดกิจกรรมงานขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีจัดงานวันเข้าพรรษา เดือนพฤษภาคมของทุกปี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และ กวนข้าวทิพย์
ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคมของทุกปี จัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
 
 
 
 
  รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
  รถยนต์ตรวจการณ์       จำนวน 1 คัน
  รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์          จำนวน 2 คัน
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จำนวน 3 เครื่อง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555